نوشته‌ها

چسبندگی در کارایی پیوند چسب، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی چسب عوامل بسیار مهمی است. همچنین در تعیین این که آیا پیوستگی چسب عملکرد خوبی دارد که از انواع پیوندهاست، مهم می باشد (یعنی اجزا پیوند می خورند، برای مثال آلیاژ فلز، پلاستیک، ماده ی مرکب) و ماهیت سطح به صورت اولیه است.

چسبندگی چسب

عوامل مهم در ساختار پیوند چسب

این ۳ عامل؛ چسب، چسبندگی و سطح بر روی عمر ساختاری پیوند تاثیر می گذارند. رفتارهای مکانیکی ساختار پیوندی به نوبه ی خود توسط جزئیات طراحی پیوند متاثر شده اند. به هر حال از طریق روش بارگذاری اعمال شده از یک چسبندگی به چسبندگی دیگر منتقل می شود.

در شکل گیری یک پیوند قابل قبول توانایی چسب برای مرطوب شدن و گسترش رطوبت برای چسبندگی باعث پیوند می شود.

دستیابی به چنین تماس میان مولکولی اولین گام ضروری در شکل گیری پیوند قوی و پایدارِ چسب می باشد.

زمانی که مرطوب شدن رخ می دهد، نیروهای داخلی چسبندگی در سراسر سطح مشترک به وسیله ی تعدادی از مکانیسم ها تولید می شوند.

ماهیت دقیق این مکانیسم ها از زمان مطالعات فیزیکی و شیمیایی حداقل از دهه ی ۱۹۶۰ بوده است، در نتیجه تعدادی از نظریه های چسبندگی وجود دارد.

مکانیسم اصلی چسبندگی توسط تئوری جذب سطحی توضیح داده می شود، که بیان می کند پیوند اولیه ماده چون تماس اولیه میان مولکولی است.

در پیوندهای چسب این تماس توسط بین ملکولی موفق شده است یا ارزیابی نیروهای اعمال شده توسط مولکول ها در لایه های سطحی چسب و چسبندگی می باشد.